Interview

“De KPI-K data strategie gaan we nu met de pilots uitbouwen en verbeteren.”

“We zijn bijna klaar voor grotere aantallen boeren op ons dashboard”, Rob Lokers lacht als hij het zegt “dus dan kunnen we harder gaan lopen”, aldus de data- en IT man binnen het KPI-project, werkzaam bij Wageningen Environmental Research, bij het onderdeel Aardobservatie en Omgevingsinformatica. Rob is binnen KPI-K verantwoordelijk voor de datastrategie, de vertaling van gegevens van boerenbedrijven naar resultaten op KPI’s om ze zo meetbaar en onderling vergelijkbaar te maken en te houden. Waar houdt hij zich op dit moment mee bezig?

Wat is jullie rol in het project?

Binnen de onderzoeksaanpak ontwikkelen we een data-inwin strategie. Deze strategie moet uiteindelijk gaan voldoen aan vooruitstrevende data governance principes, waarbij data soevereiniteit voor boeren voorop staat. En er lopen nu landelijk 18 kringlooplandbouw pilots. Deze moeten ook op data vlak worden gefaciliteerd, en werk voor boeren en begeleiders moet worden beperkt. 

Binnen het consortium bestaat onze taak uit:

  • Consistente dataverzameling (dezelfde methode voor alle pilots)
  • Een zo compleet mogelijke dataverzameling
  • Zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande databases (zoals de Gecombineerde Opgave van RVO en de Kringloopwijzer)
  • Een machtigingen systeem te ontwikkelen voor het gebruik van bedrijfsdata voor KPIs
  • Te zorgen voor beveiligde data opslag, zodat persoonsgegevens en andere gevoelige informatie veilig is.
  • En voor onderzoeksdoeleinden uit te gaan van het onherleidbaar naar personen en individuele bedrijven  maken van data en KPIs. 

Data voor KPI-K?

Voor een efficiënte inrichting van het datasysteem zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van automatisch hergebruik van bestaande gegevens (en combinaties daarvan), om zo min mogelijk tijd/handwerk van boeren te vragen. 

Rob: “Je moet dan in eerste instantie denken aan open data, zoals data uit de basisregistratie percelen, bodemdata en open satellietdata. En daarnaast aan data die wordt beheerd door RVO en die nu al via webservices aan boeren voor hergebruik beschikbaar gesteld. Deze data is een waardevolle basis voor de KPI-K data inwinning, om KPI’s van af te leiden. We hoeven boeren daar niet opnieuw voor lastig te vallen. Er is bovendien een breed vertrouwen in de kwaliteit van deze gegevens. 

Aanvullend kunnen boeren via machtigingen toestemming geven om gegevens beschikbaar te stellen en in te laden uit systemen van derden, zoals de KLW en Nutrientenwijzer. Via de EDI-teelt standaard zou het ook mogelijk moeten zijn om gegevens uit de bedrijfsmanagement systemen mee te nemen. Maar dit is allemaal onderdeel van het ontwikkeltraject. Het moet niet alleen technisch allemaal kunnen en makkelijk zijn data aan te leveren. Boeren moeten natuurlijk vooral waarde gaan zien en ervaren in de kennis die beschikbaar komt door het beschikbaar stellen van deze gegevens.” 

Visueel maken

Een belangrijke stap wat dat betreft zit hem in het visueel maken van de data. Rob vertelt over het dashboard, bedoeld om deelnemers een overzicht te geven van hun resultaten. Dat richt zich nu op een eerste selectie van de KPI’s, maar dat bouwen we de komende maanden verder uit.  

Het idee is dat een deelnemer zich registreert, en dat hij daarna zijn/haar RVO percelen in kan laden. Relevante van open data afgeleide  KPI’s zijn direct zichtbaar. Overige KPI's volgen na een stuk data-verwerking en berekening. 

Rob Lokers: “In de pilotfase komt daar in eerste instantie nog wel de nodige uitwisseling bij kijken met deelnemers, in een gesprek. Je hebt dan al een goede basis uit eerder verzamelde data, maar dan komt het er wel op aan om samen ontbrekende data aan te vullen. Denk aan niet-in-systemen geregistreerde data en aanvullingen. Daarnaast is het ook een verificatie van de totale set van verzamelde data.”

Screenshot dashboard v1.0

Farm Data Safe

Rob vertelt ook dat de KPI-k systematiek uiteindelijk wil gaan voldoen aan vooruitstrevende data governance principes, aansluitend bij de trend om controle over (gebruik van) de data bij de boer te leggen. Zo starten we met een dashboard waarbij de resultaten in eerste instantie alleen zichtbaar zijn voor de deelnemer zelf.

Om de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens te waarborgen en de boer zeggenschap over zijn data te bieden, wordt gebruik gemaakt van een “data kluis”. Deze Farm Data Safe zorgt ervoor dat alleen de deelnemer zelf de bedrijfsspecifieke uitkomsten kan inzien. Voor het delen van data met de buitenwereld (in de KPI-K pilots, maar ook naar andere initiatieven) kunnen machtigingen worden afgegeven om KPI resultaten geheel of gedeeltelijk te delen. Zo blijft de boer zelf in controle over wie er toegang heeft tot zijn gegevens. De Farm Data Safe kan, afhankelijk van de voorkeur van de boer, in de cloud of op het eigen erf worden geïnstalleerd.

Volgende stappen

Rob Lokers vertelt over de volgende stappen: “We gaan nu actief de dialoog zoeken met pilots. Deelnemers kunnen nu dus eerste individuele resultaten in hun KPI dashboard terugzien, en via machtigingen hun resultaten binnen hun pilot delen. We hopen dat dit tot goede discussie gaat leiden, dat we van elkaar gaan leren en dat we feedback gaan krijgen om de verschillende KPIs  de data strategie verder te verbeteren.”

De huidige versie van het dashboard is dus nog vooral gebaseerd op open data. Een aantal koppelingen met systemen van derden staan op het lijstje. De koppeling met de KLW(kringloopwijzer) is al vergevorderd. De koppeling met BoerenNatuur en hun ScanGis komt er dan ook aan, maar dit is meer 2023.

Praat mee op het forum!

Heb jij een goed idee of wil je bijdragen aan de discussie?

Ook in deze serie

Duurzaam Boeren Drenthe & WUR
"Akkerbouwers in Drenthe van start met KPI’s"
Teamleider en datakoppelaar bij WUR Sander Janssen
"De landbouw kent een gefragmenteerd ICT-landschap: stap voor stap verbeteren"
Ik doe mee

Blijf op de hoogte

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dit kun je verwachten: Hoe kunt u als boer zelf aan de slag? Hoe zitten beloningssystemen in elkaar? Hoe wordt in de pilots met data omgegaan? Hoe zorgt het Ministerie voor integraal beleid?

Bedankt voor uw inschrijving! U ontvangt vanaf nu de laatste ontwikkelingen.
Helaas! Er is iets misgegaan.

Samenwerkings­partners